Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (ASRM)

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (Altman Self-Rating Mania, ASRM) bao gồm 5 cụm câu hỏi tự trả lời được sử dụng để đánh giá có hay không các triệu chứng và mức độ của các giai đoạn hưng cảm, hưng cảm nhẹ, thường được sử dụng trên những bệnh nhân rối loạn lưỡng cực.

Thang đo ASRM có thể dùng cho bệnh nhân nội trú và cả ngoại trú để sàng lọc và đánh giá mức độ của các giai đoạn hưng cảm trên lâm sàng; thang ASRM cũng được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Bởi vì thang ASRM phù hợp với các tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV (hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ), và tương quan có ý nghĩa thống kê với CARS-M (thang điểm quản lý hưng cảm trên lâm sàng), YMRS (thang đánh giá hưng cảm thanh Young), nên ASRM có thể được sử dụng như một công cụ sàng lọc hiệu quả – hỗ trợ cho chẩn đoán, đánh giá các bệnh nhân có triệu chứng hưng cảm.

Hãy tự thực hiện thang ASRM TẠI ĐÂY nhé!