Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) – Phiên bản Tầm soát

Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) là bộ câu hỏi dùng trong đánh giá tự sát, được phát triển bởi nhiều trung tâm, trong đó có Đại học Columbia, được hỗ trợ bởi Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ (NIMH). Thang đánh giá này là một công cụ tầm soát có thể thực hiện được ở nhiều bối cảnh như ở các trường học, đại học, quân đội, các đơn vị/bộ phận cứu hỏa, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cho mục đích nghiên cứu khoa học. Nó hiện được dịch ra 103 ngôn ngữ, được thiết kế và phù hợp để sử dụng cho hầu hết các lứa tuổi.

Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) là bộ câu hỏi dùng trong đánh giá tự sát, được phát triển bởi nhiều trung tâm, trong đó có Đại học Columbia, được hỗ trợ bởi Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ (NIMH). Thang đánh giá này là một công cụ tầm soát có thể thực hiện được ở nhiều bối cảnh như ở các trường học, đại học, quân đội, các đơn vị/bộ phận cứu hỏa, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cho mục đích nghiên cứu khoa học. Nó hiện được dịch ra 103 ngôn ngữ, được thiết kế và phù hợp để sử dụng cho hầu hết các lứa tuổi.

Bảng câu hỏi Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (Columbia Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS) là bộ câu hỏi dùng trong đánh giá tự sát, được phát triển bởi nhiều trung tâm, trong đó có Đại học Columbia, được hỗ trợ bởi Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ (NIMH). Thang đánh giá này là một công cụ tầm soát có thể thực hiện được ở nhiều bối cảnh như ở các trường học, đại học, quân đội, các đơn vị/bộ phận cứu hỏa, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cho mục đích nghiên cứu khoa học. Nó hiện được dịch ra 103 ngôn ngữ, được thiết kế và phù hợp để sử dụng cho hầu hết các lứa tuổi.

Thực hiện Thang Đánh giá Mức độ trầm trọng về Tự sát – Đại học Columbia (C-SSRS) – Phiên bản Tầm soát TẠI ĐÂY.