Cập nhật tâm thần học

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Hỗ trợ người bị lạm dụng

HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ LẠM DỤNG Bạo lực là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ...

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Chăm sóc bản thân

CHĂM SÓC BẢN THÂN Có thể bạn sẽ tăng stress trong đại dịch lần này. Lo sợ vây quanh và ...

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Giảm bớt kì thị

GIẢM BỚT KÌ THỊ Kì thị là sự phân biệt đối xử chống lại một nhóm người, một địa phương, ...

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Đau thương và mất mát

ĐAU THƯƠNG VÀ MẤT MÁT Trong đại dịch COVID-19, nhiều người trải qua nỗi đau thương. Đau thương là phản ...

Sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19: Kiểm soát stress

KIỂM SOÁT STRESS Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều người đang ...