Thẻ: ASRM

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (ASRM)

Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (Altman Self-Rating Mania, ASRM) bao gồm 5 cụm câu hỏi tự trả lời được sử dụng để đánh giá có hay không các triệu chứng và mức độ của các giai đoạn hưng cảm, hưng cảm nhẹ, thường được sử dụng trên những bệnh nhân rối loạn lưỡng […]