Thông tin thuốc

Thuốc điều trị bệnh tâm thần

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN Thuốc tâm thần tác động lên các chất hóa học trong não để điều ...

Thuốc điều trị trầm cảm: Thông tin cho bệnh nhân

THUỐC ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM: THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN Thuốc điều trị trầm cảm có tác dụng gì? Thuốc ...

Nefazodone và Trazodone – Phần 2

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE - PHẦN 2 Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người ...

Nefazodone và Trazodone – Phần 1

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE - PHẦN 1 Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người ...

Esketamine trong trầm cảm kháng trị

ESKETAMINE TRONG TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ngắn hạn, esketamine làm thuyên giảm ...