Thông tin thuốc

Nefazodone và Trazodone – Phần 2

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE - PHẦN 2 Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người ...
Xem Chi Tiết

Nefazodone và Trazodone – Phần 1

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE - PHẦN 1 Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người ...
Xem Chi Tiết

Esketamine trong trầm cảm kháng trị

ESKETAMINE TRONG TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ngắn hạn, esketamine làm thuyên giảm ...
Xem Chi Tiết

Mirtazapine

MIRTAZAPINE Dịch từ: Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí ...
Xem Chi Tiết