Thang đánh giá hưng cảm Altman (ASRM)

Đọc kỹ nhóm các câu phát biểu sau đây. Trong mỗi nhóm, hãy chọn câu phát biểu mô tả đúng nhất với cảm nhận của bạn trong tuần vừa qua.

Lưu ý: Từ “thỉnh thoảng” được dùng ở đây có nghĩa là một hoặc hai lần; “thường xuyên” có nghĩa là vài ba lần hoặc nhiều hơn.

1.Câu 1
2.Câu 2
3.Câu 3
4.Câu 4
5.Câu 5