Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (M-CHAT)

Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (Modified Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT) là một công cụ sàng lọc hiệu quả quá trình phát triển tâm thần của trẻ từ giữa 16 đến 30 tháng. Công cụ này được thiết kế nhằm mang lại lợi ích cho chính trẻ – thông qua việc được lượng giá sự phát triển tâm thần và tự kỷ một cách tỉ mỉ.

M-CHAT được thiết kế cho người thực hiện là phụ huynh hoặc người giám hộ và kết quả sẽ được giải thích bởi các chuyên gia nhi khoa trong phạm trù đánh giá sự phát triển tâm thần của trẻ.

Hãy tự thực hiện thang M-CHAT TẠI ĐÂY nhé!