Thẻ: M-CHAT

Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (M-CHAT)

Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (Modified Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT) là một công cụ sàng lọc hiệu quả quá trình phát triển tâm thần của trẻ từ giữa 16 đến 30 tháng. Công cụ này được thiết kế nhằm mang lại lợi ích cho chính trẻ – […]