Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI)

EPI scales

Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI) đo lường 2 phương diện độc lập của nhân cách là Hướng ngoại – Hướng nội và Không ổn định – Ổn định, vốn là những phương diện giải thích phần lớn cho tính đa dạng nhân cách. Dựa trên điểm số trên thang Hướng nội/Hướng ngoại và Không ổn định/Ổn định để xác định nét khí chất của bạn, gồm có 4 loại: hăng hái (sanguine), nóng nảy (choleric), ưu tư (melancholic) và bình thản (phlegmatic).

Hãy thực hiện thang EPI để xác định xem bạn thuộc nét khí chất nào TẠI ĐÂY nhé!