Thẻ: đánh giá nhân cách

Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI)

Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI) đo lường 2 phương diện độc lập của nhân cách là Hướng ngoại – Hướng nội và Không ổn định – Ổn định, vốn là những phương diện giải thích phần lớn cho tính đa dạng nhân cách. Dựa trên điểm số trên thang Hướng nội/Hướng ngoại và […]