Thẻ: thông tin thuốc

Nefazodone và Trazodone – Phần 2

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE – PHẦN 2 Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Xem Nefazodone và Trazodone – Phần 1 tại đây TRAZODONE TÁC ĐỘNG DƯỢC LÝ Trazodone được hấp thu dễ dàng tại dạ dày ruột và đạt nồng độ đỉnh trong […]

Nefazodone và Trazodone – Phần 1

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE – PHẦN 1 Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Có cơ chế tác động và cấu trúc liên quan với nhau, các thuốc nefazodone (Serzone) và trazodone (Desyrel, Oleptro) đã được chấp thuận trong điều trị trầm cảm. Những […]

Esketamine trong trầm cảm kháng trị

ESKETAMINE TRONG TRẦM CẢM KHÁNG TRỊ Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ngắn hạn, esketamine làm thuyên giảm nhanh trầm cảm chủ yếu đơn cực kháng trị, bao gồm ý tưởng tự sát. Khoảng 25 đến 65% bệnh nhân có đáp ứng (giảm trên 50% triệu chứng ban đầu) với esketamine. Dựa trên […]

Mirtazapine

MIRTAZAPINE Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí GIỚI THIỆU Mirtazapine (Remeron) là một loại thuốc điều trị trầm cảm chủ yếu (major depression), làm tăng cả norepinephrine và serotonin mà không ảnh hưởng đáng kể lên sự tái hấp thu monoamine (như […]