Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)

Trắc nghiệm tâm lý này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục hãy chọn ra một câu mô tả gần giống nhất tình trạng mà bạn cảm thấy trong 1 tuần trở lại đây, kể cả hôm nay. Đánh dấu vào trước trước câu phát biểu mà bạn đã chọn. Hãy đừng bỏ sót đề mục nào!

1.Câu 1
2.Câu 2
3.Câu 3
4.Câu 4
5.Câu 5
6.Câu 6
7.Câu 7
8.Câu 8
9.Câu 9
10.Câu 10
11.Câu 11
12.Câu 12
13.Câu 13
14.Câu 14
15.Câu 15
16.Câu 16
17.Câu 17
18.Câu 18
19.Câu 19
20.Câu 20
21.Câu 21