Thẻ: trazodone

Nefazodone và Trazodone – Phần 2

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE – PHẦN 2 Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Xem Nefazodone và Trazodone – Phần 1 tại đây TRAZODONE TÁC ĐỘNG DƯỢC LÝ Trazodone được hấp thu dễ dàng tại dạ dày ruột và đạt nồng độ đỉnh trong […]

Nefazodone và Trazodone – Phần 1

NEFAZODONE VÀ TRAZODONE – PHẦN 1 Dịch từ: Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatric drug treatment 7th (2019) Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Có cơ chế tác động và cấu trúc liên quan với nhau, các thuốc nefazodone (Serzone) và trazodone (Desyrel, Oleptro) đã được chấp thuận trong điều trị trầm cảm. Những […]