Thẻ: rối loạn lo âu bệnh lý

Rối loạn lo âu bệnh lý: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN LO ÂU BỆNH LÝ Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn lo âu bệnh lý (illness anxiety disorder) là một chẩn đoán mới trong DSM-5, áp dụng cho những […]