Thẻ: rôi loạn phân ly

Rối loạn chuyển di: Dành cho bác sĩ

RỐI LOẠN CHUYỂN DI Dịch từ: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (Eds.). (2019). Kaplan and Sadock’s pocket handbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Rối loạn chuyển di (conversion disorder), còn được gọi là rối loạn triệu chứng thần kinh cơ năng (functional neurologic symptom disorder) […]