Thẻ: nghiện tình dục

Nghiện hành vi

NGHIỆN HÀNH VI Nghiện hành vi là gì? Hầu hết mọi người đều liên hệ nghiện với thuốc lá, các chất ma túy, và rượu. Một tình trạng nghiện nhưng không phải nghiện chất (non – substance addiction) gồm những thứ như nghiện cờ bạc, hành vi tình dục nguy cơ, ăn uống, internet, thiết […]