Thẻ: DSM

Dành cho bác sĩ: Rối loạn stress sau sang chấn (Phần 1)

RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PHẦN 1) Dịch từ Kaplan&Sadock’ s Comprehensive Textbook of Psychiatry 10th Người dịch: BS. Võ Hùng Chí DẪN NHẬP Rối loạn stress sau sang chấn (posttraumatic stress disorder, PTSD) được phân loại trong DSM-5 là một Rối loạn liên quan đến các Yếu tố gây Stress và Sang chấn. […]